KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C# CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO

CHUYÊN GIA SẼ DẠY BẠN

GIẢNG VIÊN: HOÀNG ĐÌNH HỢP
 • Thạc sĩ Khoa Học Máy Tính.
 • Giảng viên hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech
 • Trên 10 năm kinh nghiệm lập trình và quản lý nhiều dự án lớn nhỏ trong và ngoài nước.
 • Hiện đang là kiến trúc sư giải pháp, Tech lead tại Cyber Global
 • Sở thích: Boxing, Guitar, Dancing, Ca hát…
 • Email:hophoangdinh@gmail.com

Tôi đã giảng dạy lập trình .Net cho rất nhiều học viên từ các trung tâm đến các trường đại học như: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, Đại Học Công Nghệ, Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM,…. Khóa học: “LẬP TRÌNH C# TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO” là khóa học tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết từ Cơ Bản đến Nâng Cao dành cho một người mới bắt đầu có thể học và tạo ra CÁC ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG .NET ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ chỉ sau 5 tuần. Còn đối với những người đã và đang theo đuổi nghề lập trình .NET thì những kiến thức trong khóa học này hoàn toàn có thể giúp các bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ của mình…

Chi tiết khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình
 • Đề cương chi tiết của khóa học (2 phần)
 • Giới thiệu về C#
 • Cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio
Phần 2: Tổng quan lập trình C#
 • Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức
 • Các phép toán, ghi chú trong C#
 • Các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, hàm
 • Một số thư viện thường dùng trong C#
Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#
 • Debug trong C#
 • Xử lý ngoại lệ trong C#
Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#
 • Chuỗi và các thao tác trên chuỗi
 • Mảng, List, Dictionary
 • Project Demo: Tra cứu từ điển Anh – Việt
Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng
 • Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp
 • Xây dựng các lớp kế thừa trong C#
 • Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP
Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#
 • Giới thiệu về Windows Form
 • Toolbox & Properties
 • MessageBox, Panel & SplitContainer
 • Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button
 • Checkbox, RadioButton
 • DateTimePicker & MonthCalendar
 • ListBox, Picturebox
 • ComboBox, CheckedListBox
 • Project tổng hợp – Quản lý sản phẩm
Phần 7: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#
 • MDI (Multiple-Document Interface)
 • Form Các component thường dùng trong C#
 • Menu & ContextMenu, Toolbar & Statusbar
 • ListView, DataGridView, TreeView, Tabcontrol
 • Các Dialog thường dùng
 • Project tổng hợp – Quản lý sinh viên
Phần 8: Xử lý tập tin trong C#
 • Xử lý TextFile, Serialize File trong C#
 • RichTextBox & StreamFile
Phần 9: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#
 • Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
 • Giới thiệu về ADO.NET
 • Cách kết nối C# tới SQL Server
 • Cách truy vấn dữ liệu Cách thêm dữ liệu vào
 • Cách sửa và xóa dữ liệu
 • Cách triệu gọi Store Procedures
 • Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
 • Databinding
 • In ấn dữ liệu trong C#
 • Project tổng hợp – (Quản lý khách hàng)
Phần 10: Kiến trúc đa lớp và đa tầng trong C#
 • Giới thiệu về kiến trúc đa lớp – đa tầng
 • Triển khai kiến trúc đa lớp – đa tầng – Quản lý sản phẩm
Phần 11: Đóng gói ứng dụng
 • Tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
 • Cách thức đóng gói ứng dụng C#
Phần 12: Project cuối khóa